Diction
Ring till +46 73 157 58 75
Öppet till kl. 17.00

Försäljnings- och leveransvillkor för Diction Sverige AB

Version 28.01.2014

1. Tillämpningsområde och definitioner

Diction (Diction Sverige AB) har som huvudverksamhet att förmedla professionella översättnings- och korrekturläsningstjänster. Följande villkor gäller för alla översättnings- och korrekturläsningsuppdrag som har beställts via Diction Sverige AB (hädanefter benämnd “Diction”) av fysiska eller juridiska personer (hädanefter benämnd “kunden”). Dessa villkor har, om inte annat avtalats, företräde i förhållande till kundens eventuella allmänna villkor eller betingelser. Kunden avlämnar den text eller motsvarande (hädanefter benämnd “materialet”) som ska översättas eller korrekturläsas. Den färdiga översättningen benämns “produkten”.

2. Avtal, pris och ångerrätt

Kunden är skyldig att tillhandahålla information om uppgiftens omfattning innan avtal ingås, eventuellt genom att materialet först skickas till Diction. Diction beräknar priset på ett uppdrag baserat på en bedömning av uppgiftens omfattning. Innan arbetet påbörjas får kunden en offert eller en orderbekräftelse som anger pris samt ev. avgifter, omkostnader, leveranskostnader, moms och andra avgifter. Om inte annat uppges, anges priser exkl. moms. Om det inte är möjligt att erbjuda ett fast pris, upplyser Diction om hur beräkningen av priset kommer att göras. Om inte annat avtalas, gäller Dictions offert/orderbekräftelse i högst 10 dagar.

Diction är alltid berättigad att lämna offert eller orderbekräftelse via e-post. Diction kan avkräva säkerhet för betalning om det anses nödvändigt.

3. Material etc.

Om inte annat avtalats förbinder sig kunden till att tillhandahålla materialet digitalt på ett av följande sätt: ren textfil (ASCII-format), PDF-fil, bildfil (JPEG, PNG och GIF accepteras), RTF-dokument, Microsoft Word-dokument eller krypterad e-post. Det åligger kunden att se till att materialet levereras i ett format som kan öppnas av Diction utan speciella plug-in eller liknande.

Om kunden efter ingått avtal kommer med ändringar i materialet, t.ex. dess omfattning, har Diction rätt att justera det överenskomna priset och skjuta upp leveransen. Diction är dock inte skyldig att acceptera ändringar i materialet som erhålls efter ingått avtal.

Kunden har åtagit sig att, innan avtal, informera Diction skriftligen om eventuella särskilda villkor för uppgiftens utförande, inklusive vad gäller särskilda krav på terminologi, juridiskt språkbruk etc. Kunden informeras uttryckligen om att Diction inte åtar sig att använda auktoriserade eller på annat sätt professionellt utbildade tolkar och översättare.

4. Prestanda och leverans

Produkten omfattar endast den avtalade översättningen eller korrekturläsningen. Diction har rätt att, utan kundens samtycke, göra förändringar i layout etc. inklusive ändringar av teckensnitt, textstorlek, färger, filformat, inställningar etc. Diction har, om inte annat uttryckligen avtalats, alltid rätt att leverera produkten som ren textfil, Word-dokument, PDF-dokument, bildfil eller via e-post.

Diction har rätt att, utan kundens medgivande, använda sig av underleverantörer eller andra tredjeparter, inklusive oberoende frilansöversättare.

Leveranstidpunkten överenskommes med kunden. Om inte annat avtalats gällande leveranstid, ska leverans ske senast 30 dagar efter det att Diction har tagit emot materialet i sin helhet. Leverans på leveransdatum anses vara genomförd om detta har gjorts före midnatt. Diction har rätt att skjuta upp eller stoppa pågående eller nya uppdrag om ingen betalning har mottagits för tidigare levererade uppdrag.

Om leveransdatumet inte kan uppfyllas till följd av särskilda omständigheter som inte kan anses vara inom Dictions ansvar, har Diction rätt att skjuta upp leveransen eller, i förekommande fall, säga upp avtalet. I sådana fall har kunden inte rätt att kräva rabatt, ersättning, skadestånd eller tillgodohavande. Undantagsfall inkluderar, men begränsas inte till, brand, olyckor, strejk, upplopp, krig, transportproblem, samt åtgärder vidtagna av offentliga myndigheter.

5. Fakturering etc.

Diction skickar fakturor elektroniskt. Om köparen önskar få pappersfaktura skickad, har Diction rätt att lägga på en administrationsavgift på upp till 100 kronor. För privata kunder gäller att summan betalas i förväg. Företagskunders fakturor har en förfallodag på 14 dagar från faktureringsdatum. Betalning med påföljande ansvarsfrihet kan endast ske via Dictions bankkonto, vilket framgår av fakturan. Vid betalning efter förfallodatum tillskrivs en ränta på 2,5 % per påbörjad kalendermånad. Ändringar av betalningsvillkor måste ingås mellan parterna (ev. via e-post). Betalning måste ske i god tid, även om klagomål har lämnats in eller om materialet/produkten lämnas in för godkännande i kundens interna/externa verksamhet.

6. E-handel

Nedan följer en beskrivning av köpsprocessen, så att du alltid känna dig trygg när du handlar på Dictions hemsida.


1. Skicka en förfrågan till Diction antingen via e-post, vårt kontaktformulär eller vår livechatt.
2. Beskriv uppdraget för en av våra handläggare som sedan återkommer till dig med ett erbjudande som inkluderar pris, leveranstid och annan relevant information om översättningen.
3. I detta erbjudande finns också en betalningslänk som du kan klicka på om du vill beställa.
4. Här väljer du betalningsmetod som kan vara antingen med Swish eller betalkort.
5. Bekräfta beställningen och acceptera Dictions handelsvillkor.
6. Du får ett elektroniskt kvitto som visar att vi har mottagit din beställning.

När du handlar på Dictions hemsida är det Diction som hanterar betalningen. Om du har frågor angående betalning, ska du kontakta Diction.
Alla priser står i svenska kronor. Alla kostnader relaterade till varan, inklusive porto, frakt, förpackning etc., samt det totala priset kommer att framgå vid beställningen och av orderbekräftelsen.

Du kan välja mellan de betalningsmetoder som vi erbjuder under köpsprocessen. För att minimera risken för obehörig åtkomst krypteras all information om ditt betalkort. När vi har mottagit din order reserverar vi beloppet via den valda betalningsmetoden, för att säkerställa att transaktionen kan slutföras.

7. Betaling

När du handlar på Dictions hemsida, är det Diction som hanterar inbetalningen. Om du har några frågor angående betalning, kan du kontakta Diction. Alla priser är i svenska kronor och inkluderar porto, frakt, emballage samt alla utgifter som är relevanta.

Du kan välja mellan de olika betalningsalternativ vi erbjuder i köpprocessen. För att minimera risken för oaktoriserad åtkomst krypteras dina betalningsuppgifter. När vi mottagit din order reserverar vi beloppet via den valda betalningsmetoden för att säkra att det finns täckning för köpsumman, så att transaktionen kan genomföras. Beloppet dras först på ditt kort när översättelsen levereras.

8. Fel, utelämnanden och ansvar

Om kunden hittar fel eller defekter i levererad tjänst, måste klagomål framföras omedelbart till Diction och vara Diction tillhanda inom fyra dagar efter leverans av produkten. Inlämnande av ett klagomål skall under inga omständigheter undanta kunden från sina omedelbara betalningsförpliktelser.

Reklamation måste göras skriftligen via e-post till Diction med en klar och tydlig angivelse av felet som kunden har upptäckt. Om det förekommer fel eller utelämnanden, kommer dessa sedan att rättas till av Diction. Rättelser görs kostnadsfritt, om det kan påvisas att felet kan hänföras till Diction.

Om kunden själv gör korrigeringar eller ändringar i produkten utan föregående överenskommelse med Diction, eller om kunden överskrider reklamationstiden, förfaller rätten till rättelse, prisavdrag och ersättning. Diction har rätt att debitera dig extra om du vill att ändringar görs senare än fyra dagar efter leverans, om inte annat avtalats.

Den levererade produkten får endast användas för lagliga ändamål. Diction kan inte hållas ansvarig för förluster som uppstått som en direkt eller indirekt följd av bristfällig eller fördröjd översättning, etc. Det åligger kunden att kontrollera översättningen i den omfattning materialet eller produkten förväntas kunna ha långtgående hälso-, ekonomiska, politiska, sociala eller mänskliga konsekvenser, likväl som att kunden har skyldighet att upplysa Diction om sådana potentiella konsekvenser innan avtalet ingås. Dictions ansvar är alltid begränsat till ett belopp motsvarande den totala kostnaden. Dock kan det maximala ansvaret i alla fall uppgå till ett belopp av 3 000 kronor.

9. Ångerrätt, upphävande etc.

Om produkten är väsentligt bristfällig, har kunden rätt att häva köpet. Diction ska dock dessförinnan ha getts möjlighet att åtgärda eventuella brister inom en rimlig tid. Vid kundens hävning är kunden skyldig att förstöra alla kopior av den levererade produkten. Kunden får därför inte använda produkten vare sig helt eller delvis.

Diction har rätt att säga upp avtalet, helt eller delvis, eller skjuta upp leverans om kunden går i konkurs, likvidation eller moratorium.

Kunden samtycker till att arbetet påbörjas så snart som kunden har accepterat Dictions offert eller orderbekräftelse. Om kunden i huvudsak handlar utanför sitt yrkesområde, har kunden 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentavtalslagen, § 18. Denna ångerrätt upphör dock så snart översättnings- eller korrekturläsningsarbetet påbörjas. Företagskunder har ingen ångerrätt.

Diction har rätt, men inte skyldighet till, att tillgodose kundens eventuella önskan att häva avtalet, i vilket fall Diction kan kräva en av Diction fastställd schablonersättning för tidigare utfört arbete. I sådana fall ska Diction leverera den del av produkten som färdigställts fram till och med tidpunkten för kundens uppsägning av avtalet.

10. Sekretess etc.

Alla Dictions översättare omfattas av tystnadsplikt med avseende på de översättnings- och korrekturläsningsuppdrag de åtar sig. Detta gäller även frilansöversättare.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ETC.

Kunden garanterar att kunden äger alla nödvändiga rättigheter till det material som ska översättas. Diction ska således hållas skadeslösa för alla anspråk som kan uppstå till följd av kundens underlåtenhet att erhålla de nödvändiga rättigheterna till materialet.

Diction – eller den som Diction härtill anlitar – ges tillstånd till att återge materialet i den mån det är nödvändigt för uppdragets utförande.

Diction behåller upphovsrätten till varje produkt som utförts av Diction eller av en av Dictions anlitade tredjeparter, såvida inte annat avtalats. Kunden är skyldig att följa och respektera det upphovsrättsliga författarskapet, inklusive tydliga källhänvisningar.

12. Tillämplig lag och jurisdiktion

Förhållandet mellan kunden och Diction omfattas av dansk lagstiftning. Alla lagliga åtgärder som vidtas och som omfattas av dessa användarvillkor skall väckas vid i Lyngby tingsrätt.

13. Övriga bestämmelser

Kunden förbinder sig till att inte direkt kontakta Dictions översättare eller anlitade frilansöversättare för att begära in översättnings- eller korrekturläsningstjänster som inte omfattas av ett ingått översättnings- eller korrekturläsningsavtal med Diction. Skyldigheten upphör 4 år efter utgången av kundens senaste översättnings- eller korrekturläsningsavtal med Diction. Brott mot denna bestämmelse kan leda till skadeståndsansvar.

Diction Sverige AB
Artillerigatan 6, 1 tr
114 51 Stockholm
Sverige
+46 73 157 58 75
Org. nr: 559152-1009
EAN: 5797200064202
visamastercard