Handelsvillkor för Diction Sverige AB

Version 04.11.2022

1. Tillämpningsområde och definitioner

Diction Sverige AB med organisationsnummer 559152–1009 (hädanefter benämnd ”Diction") har som huvudverksamhet att förmedla professionella översättnings- och korrekturläsningstjänster. Följande villkor gäller för alla översättnings- och korrekturläsningsuppdrag (hädanefter benämnd “Uppdraget”) som har beställts via Diction av fysiska eller juridiska personer i egenskap av konsumenter eller näringsidkare (hädanefter benämnd “Kunden” och refererad till som ”du”, ”dig”, ”din”). 

Dessa villkor har, om inte annat skriftligen har avtalats, företräde i förhållande till Kundens eventuella allmänna villkor. 

Kunden avlämnar den text eller motsvarande (hädanefter benämnd “Materialet”) som ska översättas eller korrekturläsas. 

Den färdiga översättningen och/eller det korrekturlästa Materialet benämns “Produkten”. Diction och Kunden är nedan gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

2. Avtal och pris

Kunden är skyldig att tillhandahålla information om Uppdragets omfattning innan avtal ingås, bland annat genom att Materialet först skickas till Diction.

Diction beräknar priset på ett Uppdrag baserat på en bedömning av Uppdragets omfattning. Om det inte är möjligt att erbjuda ett fast pris, upplyser Diction om hur beräkningen av priset kommer att göras.

Innan arbetet påbörjas får Kunden en offert eller en orderbekräftelse som anger pris samt ev. avgifter, omkostnader, leveranskostnader, moms och andra avgifter. Om inte annat avtalas, gäller Dictions offert i högst 10 dagar.

Diction är alltid berättigad att lämna offert eller orderbekräftelse via e-post. Diction kan kräva säkerhet för betalning om det anses nödvändigt.

Ett avtal är ingått mellan Parterna när Kunden accepterar Dictions offert eller när orderbekräftelsen skickats till den e-postadress som Kunden har angivit.

3. Material etc.

Om inte annat skriftligen avtalats förbinder sig Kunden till att tillhandahålla Materialet digitalt på ett av följande sätt: ren textfil (ASCII-format), PDF-fil, bildfil (JPEG, PNG och GIF accepteras), RTF-dokument, Microsoft Word-dokument eller krypterad e-post. Det åligger Kunden att se till att Materialet levereras i ett format som kan öppnas av Diction utan speciella plug-in eller liknande.

Om Kunden efter ingått avtal kommer med ändringar i Materialet, t.ex. dess omfattning, har Diction rätt att justera det överenskomna priset och leveranstid. Diction är dock inte skyldig att acceptera ändringar i Materialet som erhålls efter ingått avtal.

Kunden har åtagit sig att, innan avtal ingås, informera Diction skriftligen om eventuella särskilda villkor för Uppdragets utförande, inklusive vad gäller särskilda krav på terminologi, juridiskt språkbruk etc. Kunden informeras uttryckligen om att Diction inte åtar sig att använda auktoriserade eller på annat sätt professionellt utbildade tolkar och översättare, om det inte särskilt skriftligen har blivit avtalat.

4. Prestanda och leverans

Produkten omfattar endast den avtalade översättningen eller korrekturläsningen. Diction har rätt att, utan Kundens samtycke, göra förändringar i layout etc. inklusive ändringar av teckensnitt, textstorlek, färger, filformat, inställningar etc. Diction har, om inte annat skriftligen avtalats, alltid rätt att leverera Produkten som ren textfil, Word-dokument, PDF-dokument, bildfil eller via e-post.

Diction har rätt att, utan Kundens medgivande, använda sig av underleverantörer eller andra tredjeparter, inklusive oberoende frilansöversättare, för utförandet av Uppdraget.

Leveranstidpunkten överenskommes med Kunden. Om inte annat skriftligen avtalats gällande leveranstid, ska leverans ske senast 30 dagar efter det att Diction har tagit emot Materialet i sin helhet. Leverans på leveransdatum anses vara genomförd om detta har gjorts före midnatt. Diction har rätt att skjuta upp eller stoppa pågående eller nya uppdrag om tidigare levererade uppdrag inte har blivit tillfullo betalda.

Diction, inklusive tredje part som anlitats av Diction för att utföra delar av Uppdraget, är befriade från sina åtaganden och skadeståndsskyldighet om sådant fullgörande förhindras på grund av situation av force majeure-karaktär såsom exempelvis, men inte begränsat till, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, brand, olyckor, strejk, upplopp, krig, transportproblem, åtgärder vidtagna av offentliga myndigheter, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför Dictions kontroll och vars följder Diction inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Om leveransdatumet inte kan uppfyllas till följd av särskilda omständigheter som inte kan anses vara inom Dictions eller av Diction anlitad tredjeparts ansvar, har Diction rätt att skjuta upp leveransen eller, i förekommande fall, säga upp avtalet. I sådana fall har Kunden inte rätt att kräva rabatt, ersättning, skadestånd, tillgodohavande eller annan form av kompensation.

Den levererade Produkten får endast användas av Kunden för lagliga ändamål.

5. Fakturering till Kunder i egenskap av näringsidkare

Diction skickar fakturor elektroniskt. Faktura erbjuds enbart till näringsidkare (ej konsumenter). Om Kund i egen skap av näringsidkare önskar få pappersfaktura skickad, har Diction rätt att lägga på en administrationsavgift på upp till 100 kronor.

Fakturor till Kunder i egenskap av näringsidkare har en förfallodag på 14 dagar från faktureringsdatum. Betalning med påföljande ansvarsfrihet kan endast ske via Dictions bankkonto, vilket framgår av fakturan.

Vid försenad betalning debiteras ränta enligt aktuell referensränta plus 8%. Diction har även rätt att debitera lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter samt rätt att överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten.

Eventuella anmärkningar mot Dictions faktura ska meddelas senast på fakturans förfallodag. Sker inte detta förfaller rätten att invända mot fakturan.

Ändringar av betalningsvillkor avseende ett pågående uppdrag måste ingås skriftligen mellan Parterna (ev. via e-post). Betalning måste ske i god tid, även om klagomål har lämnats in eller om Materialet/Produkten lämnas in för godkännande i Kundens interna/externa verksamhet.

6. E-handel

Nedan följer en beskrivning av köpprocessen, så att du alltid ska känna dig trygg när du handlar på Dictions Webbplats.

1. Skicka en förfrågan till Diction antingen via e-post eller kontaktformuläret.

2. Beskriv Uppdraget för en av våra handläggare som sedan återkommer till dig med ett erbjudande som inkluderar pris, leveranstid och annan relevant information om översättningen.

3. I detta erbjudande finns också en bekräftelselänk som du kan klicka på om du vill beställa.

4. Vid var tid tillgängliga betalningsmetoder beror på om du som kund agerar i egenskap av konsument eller näringsidkare. Mer information om betalning finner du nedan i avsnitt 7.

5. Bekräfta beställningen och acceptera Dictions handelsvillkor.

6. Du får en orderbekräftelse som visar att vi har mottagit din beställning och ett elektroniskt kvitto som visar att vi har mottagit din betalning.

7. Betalning

Näringsidkare faktureras om inget annat avtalas.

Konsumenter betalar via valfri tillgänglig betalningstjänst som är integrerad i Webbplatsen och som tillhandahålls av de integrerade betaltjänstleverantörerna. Du informeras härmed om att du godkänner betaltjänstleverantörens villkor samt behandling av dina personuppgifter som du anger i samband med betalningen, när du genomför en betalning via betaltjänstleverantörens betaltjänst. Du ansvarar själv för att läsa betaltjänstleverantörens villkor innan du genomför köpet.

För konsument gäller att summan för Uppdraget inklusive moms ska betalas i förskott. Uppdraget påbörjas först efter att betalningen har mottagits av Diction.

Vid frågor angående betalning, kan Kunden kontakta Diction.

Alla priser anges i svenska kronor. Alla kostnader relaterade till Uppdraget samt det totala priset framgår vid beställningen och i orderbekräftelsen.

För närvarande kan konsumenter betala för Uppdraget via följande Betaltjänstleverantörer:

  • 1. Bambora. 
  • 2. Direkt banköverföring till Dictions bankgironummer.

8. Reklamation

Om en Kund i egenskap av näringsidkare hittar fel eller brister i levererad Produkt, måste klagomål framföras omedelbart till Diction och vara Diction tillhanda inom fyra (4) dagar efter leveransen. För Kund i egenskap av konsument gäller istället en tidsfrist på 30 dagar.

Reklamation måste göras skriftligen via e-post till Diction med en klar och tydlig angivelse av felet som Kunden har upptäckt. Om det förekommer fel eller utelämnanden, har Diction rätt att i första hand åtgärda felen, före prisavdrag, ersättning eller annan påföljd på grund av fel eller brist. Avhjälpande görs kostnadsfritt, om det kan påvisas att felet kan hänföras till Diction.

Om Kunden själv gör korrigeringar eller ändringar i Produkten utan föregående överenskommelse med Diction, eller om Kunden överskrider ovan angiven reklamationsfrist, förfaller rätten till rättelse, prisavdrag, ersättning eller andra former av åtgärder. Diction har rätt att debitera extra om en Kund i egenskap av näringsidkaren vill att ändringar görs senare än fyra (4) dagar efter leverans, om inte annat avtalats. För Kund i egenskap av konsument gäller istället en tidsfrist på 30 dagar.

9. Ansvar och ansvarsbegränsning

Diction kan inte hållas ansvarig för förluster som uppstått som en direkt eller indirekt följd av bristfällig eller fördröjd översättning, etc. Det åligger Kunden att kontrollera översättningen i den omfattning Materialet eller Produkten förväntas kunna ha långtgående hälso-, ekonomiska, politiska, sociala eller mänskliga konsekvenser, likväl som att Kunden har skyldighet att upplysa Diction om sådana potentiella konsekvenser innan avtalet ingås.

Diction ersätter endast Kund för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av dröjsmål eller vårdslöshet från Dictions sida. Diction ersätter dock inte indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte Diction har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Dictions ansvar är alltid begränsat till ett belopp motsvarande den totala kostnaden för Uppdraget, dock kan det maximala ansvaret i samtliga fall uppgå till ett belopp motsvarande 3 000 kronor.

Ansvarsbegränsningar som anges i dessa Handelsvillkor utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt svensk lagstiftning.

10. Upphävande etc.

Om Produkten är väsentligt bristfällig, har Kunden rätt att häva köpet. Diction ska dock dessförinnan ha getts möjlighet att åtgärda/avhjälpa eventuella brister inom en rimlig tid. Vid Kundens hävning är Kunden skyldig att förstöra alla kopior av den levererade Produkten. Kunden får därför inte använda Produkten vare sig helt eller delvis.

Diction har rätt att säga upp avtalet, helt eller delvis, eller skjuta upp leverans om Kunden går i konkurs, likvidation eller vid Kundens dröjsmål med betalning.

Diction har rätt, men inte skyldighet till, att tillgodose Kundens eventuella önskan att häva avtalet, och då har Diction rätt att få ersättning av Kunden för sina kostnader hänförliga till utfört arbete. I sådana fall ska Diction leverera den del av Produkten som färdigställts fram till och med tidpunkten för Kundens hävning av avtalet.

11. Ångerrätt

Näringsidkare har ingen ångerrätt.

Kunder i egenskap av konsumenter enligt huvudregeln 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen (2005:59) räknat från och med dagen avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om Kunden uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Kunden samtycker till att Uppdraget påbörjas när Kunden har accepterat Dictions offert eller när orderbekräftelsen skickats till Kunden (vilket kan ske inom ångerfristen), och samtycker till att det inte finns någon ångerrätt när Uppdraget har fullgjorts.

Om Kund i egenskap av konsument utövar sin ångerrätt och har rätt till ångerrätt enligt lagen, ska Kunden ersätta Diction enligt 15 § Distansavtalslagen för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt, för en tjänst som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

Om Kunden utövar sin ångerrätt och har rätt till ångerrätt enligt lagen, ska Diction betala tillbaka vad Kunden har betalat till Diction efter avdrag för eventuell ersättning som Diction har rätt till enligt 15 § Distansavtalslagen. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då Diction tog emot Kunden meddelande om att avtalet frånträtts. Diction ska använda samma betalningssätt som Kunden använda vid betalningen, om inte Parterna uttryckligen kommer överens om något annat.

12. Sekretess etc.

Alla Dictions översättare och korrekturläsare omfattas av tystnadsplikt med avseende på de översättnings- och korrekturläsningsuppdrag de åtar sig. Detta gäller även frilansöversättare.

13. Immateriella rättigheter m.m.

Kunden garanterar att Kunden äger alla nödvändiga rättigheter till det Material som ska översättas och/eller korrekturläsas. Diction ska således hållas skadeslös för alla anspråk som kan uppstå till följd av Kundens underlåtenhet att erhålla de nödvändiga rättigheterna till Materialet.

Diction – eller den som Diction härtill anlitar – ges tillstånd till att återge Materialet i den mån det är nödvändigt för Uppdragets utförande.

Den person som utför bearbetnings-/översättningsarbetet för Dictions räkning erhåller en upphovsrätt till varje Produkt som bearbetas av sådan person. Detta innebär att Kunden, i egenskap av ursprunglig upphovsman, har kvar sin upphovsrätt och att upphovsrätten till bearbetningen/översättningen ägs gemensamt mellan Kunden och den person som utfört bearbetnings-/översättningsarbetet. Kunden är skyldig att följa och respektera den ideella rätten av upphovsrätten, inklusive namnge upphovsmannen, alternativt ”Diction” om Kunden inte har fått information om vem upphovsmannen är.

14. Övriga bestämmelser

Kunden förbinder sig till att inte direkt kontakta Dictions översättare eller anlitade frilansöversättare för att begära in översättnings- eller korrekturläsningstjänster som inte omfattas av ett ingått översättnings- eller korrekturläsningsavtal med Diction. Skyldigheten som anges i denna klausul upphör fyra (4) år efter utgången av Kundens senaste översättnings- eller korrekturläsningsavtal med Diction. Brott mot denna bestämmelse kan leda till skadeståndsansvar.

15. Behandling av personuppgifter

Diction behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (även kallad ”GDPR”). Information om Dictions behandling av personuppgifter finns att läsa i Dictions Personuppgiftspolicy.

16. Policy om lagring och raderande

Vi kan lagra översättningar för Kunden utan kostnad. Om så önskas, informerar Diction om att uppgifterna sparas så länge som samtycket gäller. På begäran från Kunden finns det möjlighet att få personuppgifterna raderade.

Vid hantering av en sådan begäran kommer Kunden att tillfrågas om hen samtycker till att ärendet/översättningen bevaras. Om Kunden skriftligen samtycker till detta kommer ärendet/översättningen att behållas på obestämd tid, samtycket kan alltid återkallas. Om Kunden inte svarar på begäran raderas ärendet/översättningen efter 6 månader såvida inte Kunden vill att ärendet/översättningen ska raderas tidigare eller senare.

Om känslig information ingår i ärendet/översättningen kommer materialet att raderas så snart ärendet/översättningen har slutförts om inte Kunden samtycker till annat.

Ärendets avslutande, beroende på det specifika fallet, är antingen genom 1) vid leverans av översättning eller 2) avvisande av erbjudanden.

På Diction sparas kundens icke-känsliga uppgifter, såsom kontakt- och betalningsdata, så länge det finns ett faktiskt behov av att göra det. Tidsfrister enligt, bland annat, lagstiftning om preskriptionstid på 2 år och bokföringslagen på 5 år för utarbetandet av våra finansiella rapporter följs av Diction.

17. Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa Handelsvillkor helt eller delvis skulle konstateras vara ogiltig av svensk allmän domstol, skiljedom eller allmänna reklamationsnämnden, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska en ny giltig bestämmelse formuleras av Diction i ljuset av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen för att vidmakthålla avtalsvillkorens struktur, syfte och anda.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

Förhållandet mellan Kunden och Diction omfattas av svensk lagstiftning.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av avtalsvillkoren ska avgöras i enlighet med svensk lagstiftning och ska prövas av allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

I händelse av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan Diction och en Kund i egenskap av konsument, har Kunden rätt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Webbplats: www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm.

Om Diction och Kunden i egenskap av konsument inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Diction Sverige AB
Artillerigatan 6, 1 tr
114 51 Stockholm
Sverige
+46 815 74 57
Org. nr: 559152-1009
EAN: 5797200064202
visa mastercard